فوتبال:
فوتبال نخست از ایتالیا شروع شد و کم کم در بسیاری از کشورها رواج داشت.
مردمان هر کشور به نحوخاصی فوتبال بازی میکردند. ایتالیائیها اولین مردمانی بودند که قاعده و مقررات ویژه‌ای برای این بازی وضع کردند. در زمانهای قبل تیم فوتبال در ایتالیا مرکب از 26 بازیگر بود.
امروزه بازی فوتبال درهمه کشورها تقریبا یکسان میباشد و مهیج ترین بازی محسوب می شود نام بسیاری از فوتبالیست های نام آور جهان نظیر «پله» و « اوزه بیو» و دیگران نقش آفرین افتخارات شکوهمندی است.
امروزه هر تیم فوتبال مرکب از 11 تا 15 بازیگرمیباشد. « انگلستان » برای اولین بار قواعد معروف و مهم بازی فوتبال را وضع کرد. مسابقات فوتبال بیش از هر مسابقه دیگر تماشاچی مشتاق دارد.

/ 0 نظر / 41 بازدید